Hotel Energooszczędny

typ:

2016, Usługowe

adres:

Dowolna działka

powierzchnia:

8843m2

klient:

Politechnika Poznańska

status:

koncepcja

zespół autorski:

Jakub Wójtowicz

Hotel Energooszczędny

typ:

2016, Usługowe

adres:

Dowolna działka

powierzchnia:

8843m2

klient:

Politechnika Poznańska

status:

koncepcja

zespół autorski:

Jakub Wójtowicz

2. Nagroda w konkursie na najlepszą pracę dyplomową wykonaną na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej

 

IDEA
Przedmiotem pracy jest koncepcja średniej wielkości hotelu. Głównym założeniem projektu była próba stworzenia budynku niemal zeroenergetycznego. Obserwując aktualne tendencje w architekturze oraz zmiany wprowadzane w normach i przepisach dotyczących budownictwa, można zauważyć, że zrównoważone projektowanie energooszczędne przeradza się w elementarną część pracy architekta. W takim kontekście niewątpliwie godną uwagi staje się zastosowana w tej pracy teoria PROJEKTOWANIA ODWROTNEGO, bezpośrednio łącząca się z projektowaniem zrównoważonym.

PROJEKTOWANIE ODWROTNE
Współczesność narzuca procesowi projektowemu konieczność dostosowania się do nowych wymagań społecznych. Rozwój technologii wykorzystywanych w budownictwie sprawia, że ogromna część architektury podlegać zaczęła dyscyplinie i ograniczeniom określającym dokładnie oczekiwane efekty – skutki. W takim kontekście kreuje się definicja zagadnień odwrotnych w architekturze, określająca je jako: „takie spojrzenie na problematykę projektowania architektonicznego, które przyjmuje skutek jako stan referencyjny całokształtu działań podejmowanych w związku z działaniami architektonicznymi. Zagadnienia odwrotne są tym obszarem, na którym wymogi nowoczesności spotykają się z tradycyjnym ujęciem projektowania. Można zatem powiedzieć, że zagadnienia odwrotne definiują wielowątkową naturę procesu projektowego” (S. Rosolski, Projektowanie architektoniczne a zagadnienia odwrotne, Poznań 2012).

PARAMETRYZACJA
Projekt powstał w oparciu o analizę formalno-prawną istniejącej zabudowy oraz materiałów dostępnych na rynku. Otrzymane wnioski posłużyły stworzeniu parametryzacji obiektu. Jako jej główne założenie przyjęto zaprojektowanie budynku cechującego się możliwie najlepszymi właściwościami energetycznymi oraz idealną równowagą pomiędzy zużyciem energii na ogrzewanie i chłodzenie. Zestawienie zależności wymaganych do osiągnięcia pożądanych skutków pozwoliło na sprecyzowanie funkcji celu. Poszukując optymalnych rozwiązań, wprowadzono rozdział pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną strukturą budynku. Stworzono modelowy trzon obiektu cechujący się możliwie najkorzystniejszymi właściwościami energetycznymi oraz parametr zewnętrzny, pozwalający na dowolne (zgodne z parametryzacją oraz zasadami energooszczędnego budownictwa zrównoważonego) kształtowanie wykończenia budynku zależne od warunków zastanych w danej lokalizacji. Rozwiązanie takie pozwoliło na równoczesne zastosowanie wielu zabiegów poprawiających pracę energetyczną budynku przy jednoczesnym zachowaniu swobody w kształtowaniu przestrzeni poprzez grę formą i światłem w elewacji.

USYTUOWANIE BUDYNKU
Budynek został zaprojektowany jako rozwiązanie modelowe pozwalające na umieszczenie w wielu lokalizacjach spełniających podane w parametryzacji kryteria architektoniczne oraz wpisujących się w politykę ekonomiczną potencjalnego inwestora. W projekcie zaproponowano przykładową działkę wraz z jej zagospodarowaniem spełniającym wymagania postawione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Inne projekty: